Ελληνικά / English
Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Τι είναι η Στρεφόμενη Εφεδρεία και γιατί πρέπει να διατηρείται

08/12/2009 - Στρεφόμενη Εφεδρεία περιγράφεται ως το περιθώριο μεταξύ της δυνατότητας παραγωγής της κάθε μονάδας παραγωγής στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και της πραγματικής παραγωγής της σε κάθε στιγμή. Διατίθεται υποχρεωτικά από τον κάθε παραγωγό, κατόπιν εντολών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη παροχή στους καταναλωτές σε περίπτωση απώλειας μιας από τις μονάδες που βρίσκονται σε λειτουργία.    

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς είναι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αρμόδιος τόσο για την ασφάλεια όσο και την οικονομική λειτουργία του συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού και καθορίζει, ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες τη στρεφόμενη εφεδρεία που πρέπει να τηρείται. Σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική και πρακτική στην Κύπρο, η ελάχιστη στρεφόμενη εφεδρεία που συνήθως τηρείται είναι περίπου της τάξης του 10% της ζήτησης. Είναι κατά πολύ χαμηλότερη της διεθνούς πρακτικής σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να είναι ίση με το μέγεθος της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής που βρίσκεται σε λειτουργία, δηλαδή, για την Κύπρο θα έπρεπε να είναι πέραν των 120 MW. Ο ΔΣΜ ακολουθεί την πρακτική αυτή έχοντας επίγνωση της υποχρέωσής του να λειτουργεί το σύστημα με τον πλέον οικονομικό τρόπο, χωρίς όμως να δημιουργείται αυξημένος κίνδυνος σβέσης καταναλωτών. Θα πρέπει να λεχθεί ότι, μετά την εφαρμογή των Κανόνων Αγοράς οι Παραγωγοί θα  αποζημιώνονται για την εφεδρεία που θα προσφέρουν ώστε να μη μειώνονται τα καθαρά έσοδά τους.

Σε περιόδους κατά τις οποίες νέες μηχανές βρίσκονται υπό δοκιμή, η διεθνής πρακτική είναι να μην περιλαμβάνονται στη διαθεσιμότητα και άρα αυξάνεται η εφεδρεία που τηρείται κατά τις περιόδους δοκιμών για σκοπούς διατήρησης της ασφάλειας του Συστήματος και για αποτροπή σβέσης καταναλωτών.

Ο ΔΣΜ έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της οικονομικής λειτουργίας του συστήματος και για σκοπούς βελτιστοποίησης της από ώρα σε ώρα ελάχιστης εφεδρείας που απαιτείται, έχει ζητήσει από διεθνή οίκο Συμβούλων την ετοιμασία μελέτης για το θέμα, η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2008. Η μελέτη περιλαμβάνει την περίπλοκη προσομοίωση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές της συμπεριφοράς όλων των μονάδων παραγωγής με ακρίβεια χιλιοστών του δευτερολέπτου μετά από απότομη μεταβολή στην παραγωγή (π.χ. απώλεια μονάδας). Τα μοντέλα έχουν ελεχθεί και προσομοιώσει με επιτυχία την πραγματική συμπεριφορά του συστήματος. Τέτοιες εφαρμογές είναι πολύ λίγες σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου γενικά η εφεδρεία ορίζεται εμπειρικά.  Η εισήγηση του Συμβούλου κατόπιν τεχνο-οικονομικής μελέτης είναι να τηρούνται 60MW Πρωτεύουσας Λειτουργικής Εφεδρείας και 10MW πρόσθετης Δευτερεύουσας Λειτουργικής Εφεδρείας. 

 

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος