Ελληνικά / English
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ



RESPENBANNER



Συνέδρια



6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency




 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO Building



Ευαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

Κύπρος



Για να μας βρείτε





Τηλ.: +357 22277000



          +35722611611



Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

2012

Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί κατά το 2012

 

   Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

  

 

 Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος (MW) 

 

 Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος Πρόσθετου Εξοπλισμού (MW)

   Τύπος Μονάδας

Αρ.

Μον. (MW)

       2012

        2011

          2012

  Η/Σ Μονής (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι *430,0120,0  150,0(30,0)
  Αεριοστρόβιλοι437,5150,0  150,000,0

  ΜΕΚ Προσωρινές**

  35,0

35,035,000,0

  ΜΕΚ APR *** 

 120,0

120,0120,0
Σύνολο (MW)  425,0  335,090,0

  Η/Σ Δεκέλειας (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι 660,0   360,0   360,000,0

 Μονάδες Εσωτερικής Καύσης (1&2)

   2

50,0

        100,0

         100,0

           00,0

ΜΕΚ Προσωρινές**

      

  60,0

60,0 60,0 00,0
Σύνολο (MW)    520,0  520,000,0

  Η/Σ Βασιλικού (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι00,000,000,000,0
 Αεριοστρόβιλοι1 37,5 37,5 37,5 00,0

 Εγκαταστάσεις**** Συνδυασμένου Κύκλου

ΕΣΚ 5 (2+1)

ΕΣΚ 4 (1+1)

 

 

1

1

 

 

 220,0

 110,0

 

 

          220,0 

          110,0

 

 

         00,0  

        00,0

 

 

        220,0

         110,0

ΜΕΚ Προσωρινές**

1

  70,0

70,070,000,0
Σύνολο (MW) 437,5107,5

          330,0

  Η/Σ Τσιμεντοποιείας Βασιλικού (Αυτοπαραγωγός)

Μονάδες Εσωτερικής Καύσης

  4

  2

     1,5

     2,5

           6,0

           5,0

          6,0

          5,0

             0,0

             0,0

Σύνολο (MW)  11,011,0  0,0

  Συνολική Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος (MW)  

       1393,5

       973,5

          420,0

* Οι ΑΤ/Σ του ΗΣ Μονής έχουν τεθεί σε κατάσταση κρύας εφεδρείας στις 28/10/2012.

** Οι Προσωρινές ΜΕΚ 165MW που έχουνε νοικιαστεί από την ΑΗΚ για κάλυψη της ζήτησης μετά την καταστροφή των Εγκαταστάσεων στον ΗΣ Βασιλικού αποσυνδέθηκαν πλήρως από το Σύστημα στις 31/08/2012.

*** Για κάλυψη της μέγιστης ζήτησης για το 2012 η ΑΗΚ ενοικίασε 120MW Προσωρινές ΜΕΚ APR που συνδέθηκαν στο Σύστημα στις 15/06/2012 και αποσυνδέθηκαν στις 15/09/2012.

**** Στις 21/11/ 2012 και στις 18/12/2012 τέθηκε σε εμπορική λειτουργία σε πλήρη κύκλο η ΕΣΚ 5 δυναμικότητας 220MW και σε συνδυασμένο κύκλο (1+1) η ΕΣΚ 4 δυναμικότητας 110MW αντίστοιχα. 

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος