Ελληνικά / English
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Διαθέσιμο Περιθώριο Εφεδρείας

Το Διαθέσιμο Περιθώριο Εφεδρείας για κάθε έτος ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της πραγματικής συνολικής ικανότητας παραγωγής κατά τη θερινή περίοδο αιχμικής ζήτησης και της μέγιστης συνολικής παραγωγής που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του έτους. Η "πραγματική" ικανότητα παραγωγής είναι η ονομαστική ικανότητα παραγωγής αφαιρετέων των οποιωνδήποτε μόνιμων μειώσεων. Η μέγιστη συνολική παραγωγή περιλαμβάνει και την ισχύ που απαιτούν τα βοηθητικά μηχανήματα στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς.

Δηλαδη:

Διαθέσιμο Περιθώριο Εφεδρείας (MW) = Α - Β

Διαθέσιμο Περιθώριο Εφεδρείας (%) = (Α - Β) x 100 / Β

όπου

Α = Πραγματική Συνολικής Ικανότητα Παραγωγής (MW)

Β = Μέγιστη Συνολική Παραγωγή που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του έτους (MW)

Το Διαθέσιμο Περιθωρίο Εφεδρείας δίνεται στον πίνακα πιο κάτω για την τελευταία δεκαετία (περιλαμβάνεται ο Αυτοπαραγωγός "Τσιμενοπιοία Βασιλικού"):

 

                        ΕΤΟΣ ==>

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Α (MW) = Πραγματική Ικανότητα Παραγωγής κατά την περίοδο θερινής αιχμικής ζήτησης

950

950

953

953

945

1033

1075

1116

1264

1384

1495

1180

1430

1430

Β (MW) = Συνολική Παραγωγή (Μη εξαιρουμένων των αναγκών των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών) κατά τη στιγμή της Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος.

689

775

776

821

856

907

1056

1010

1095

1148

1100

1010

840

910

Διαθέσιμο Περιθώριο Εφεδρείας = (Α – Β) MW

261

175

177

132

89

126

19

106

169

236

395

170

590

520

«Διαθέσιμο Περιθώριο Εφεδρείας» = [(Α - Β) x 100 / Β] % 

38%

23%

23%

16%

10%

14%

2%

10%

15%

21%

36%

17%

70%

57%

 

* Περισσότερες λεπτομέρειες για προηγούμενα και μελλοντικά έτη δίνονται στο σχετικό πίνακα πιο κάτω.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα αποτελούν μέσες τιμές οι οποίες έχουν ελεγχθεί στο βαθμό που απαιτεί ο ΔΣΜΚ για τις δικές του εσωτερικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, παρέχονται προς τρίτους με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στην ορθότητα και πληρότητά τους και ο ΔΣΜΚ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες.

 

Σχετικά Κείμενα/ Διαγράμματα/ Παραστάσεις

Στον πίνακα υπολογίζεται το Διαθέσιμο Περιθωρίο Εφεδρείας για τα έτη 1999 μέχρι 2014. Στον πίνακα, δίνεται τόσο η ονομαστική όσο και η πραγματική ικανότητα παραγωγής ανά μονάδα παραγωγής.
 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος